พลังงานลม

posted on 11 Mar 2012 00:21 by gthreemfivesix directory Knowledge

 

 

 

พลังงานลม (Wind Energy)


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/WEAs_in_Neuenkirchen.JPG

กังหันลมแห่งหนึ่งในเยอรมนี สำหรับเปลี่ยนพลังงานลมมาเป็นพลังงานไฟฟ้า
 

ลมเป็นพลังงานที่มนุษย์ใช้มากกว่า 2,000 ปี โดยการใช้กังหันลมหมุนเครื่องบดธัญพืชสูบน้ำและเครื่องจักรกลต่างๆ ลมเป็นพลังงานธรรมชาติที่สะอาด และไม่มีวันหมดสิ้นไปจากโลก มนุษย์ ได้ใช้ประโยชน์จากพลังงานลมในการอำนวย ความสะดวกสบายแก่ชีวิต และการศึกษาค้นคว้าเพื่อนพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานลม

1. ความหมายของพลังงานลม (The definition of wind energy)

พลังงานลม (Wind Energy) หมายถึง พลังงานตามธรรมชาติที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลก สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเร็วลมและกำลังลม และนำพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากพลังงานลมมีอยู่โดยทั่วไป ไม่ต้องซื้อหา เป็นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จักหมดสิ้น 

2. การเกิดพลังงานลม (Development of wind energy)

http://www.siamrath.co.th/web/sites/default/files/u99/d0815s3-3.jpg

การนำพลังงานทดแทนอย่างพลังงานลมมาใช้ให้เกิดประโยชน์

การค้นพบและการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากน้ำมัน ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้สะดวกและราคาถูก ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านพลังงานลมอย่างสูง กล่าวคือการพัฒนากังหันลมลดน้อยลงทั่วทุกภูมิภาคของโลกในช่วงที่น้ำมันราคายังต่ำอยู่ แต่หลังจากวิกฤติการณ์น้ำมันของโลกในปี พ.ศ.2516 ศูนย์วิจัยหลายแห่งทั่วโลกได้หันมาเร่งพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติ ซึ่งก็รวมทั้งการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานลมด้วย

3. ประวัติของพลังงานลม (History of wind power)

http://image.ohozaa.com/i/4b3/ZNGyp1.JPG

เรือใบของอียิปต์ที่เคลื่อนที่โดยพลังงานลม

มื่อ 3000 ปีก่อนคริสตกาล มนุษย์ใช้ประโยชน์จากลม เป็นครั้งแรกในการแล่นเรือใบของอียิปต์ ใบเรือจะรับแรงลมที่จะทำให้ดึงเรือแล่นไปได้ ต่อมาเมื่อ 2000 ปีก่อนคริสตกาล ค้นพบบันทึกเกี่ยวกับโรงสีข้าวพลังงานลม (windmills) โดยใช้ระบบเครื่องโม่ในแกนตั้ง ซึ่งเป็นเครื่องโม่แบบง่ายๆ นิยมใช้กันในพื้นที่ภูเขาสูงโดยชาวแอฟแกน (Afghan) เพื่อการสีเมล็ดข้าวเปลือกในช่วงศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสต์กาล ส่วนโรงสีข้าวพลังงานลมแบบแกนหมุนแนวนอนพบครั้งแรกแถบเปอร์เซีย ทิเบตและ จีน ประมาณคริสต์ศักราชที่ 1000 โรงสีข้าวพลังงานลมชนิดแกนหมุนในแนวนอน ได้แพร่หลายไปจนถึงประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนและประเทศยุโรปตอนกลาง โรงสีข้าวแบบแกนหมุนแนวนอนพบครั้งแรกในประเทศอังกฤษประมาณปี ค.ศ. 1150 พบในฝรั่งเศสปี ค.ศ. 1180 พบในเบลเยียมปี ค.ศ. 1190 พบในเยอรมันปี ค.ศ. 1222 และ พบในเดนมาร์กปี ค.ศ. 1259 การพัฒนาและแพร่หลายอย่างรวดเร็วของโรงสีข้าวแบบแกนหมุนแนวนอนมาจากอิทธิพลของนักรบครูเซด ซึ่งเป็นผู้นำความรู้เกี่ยวกับโรงสีข้าวพลังงานลมจากเปอร์เซียมาสู่หลายพื้นที่ของยุโรป

4. เทคโนโลยีกังหันลม(Wind turbine technology)

กังหันลมสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 2 รูปแบบ คือ

1) กังหันลมเพื่อสูบน้ำ (Wind Turbine for Pumping)

http://4.bp.blogspot.com/-CDe98weMizM/Ti2BwL7QV9I/AAAAAAAAAFE/Dfr7k9RlynI/s1600/050.bmp

ภาพกังหันสูบน้ำในประเทศไทยเพื่อการเกษตร

เป็นกังหันลมที่รับพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมและเปลี่ยนให้เป็น พลังงานกล เพื่อใช้ในการชักหรือสูบน้ำจากที่ต่ำขึ้นที่สูงเพื่อใช้ในการเกษตร การทำนาเกลือ การอุปโภคและการบริโภค ปัจจุบันมีใช้อยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบระหัด และ แบบสูบชัก

1.1) กังหันลมแบบระหัดฉุดน้ำของคนไทยโบราณ

http://www.picza.net/save/20120311vvIdvTEdvOvdllI233945_sv1/pic/2012_03_11-031-20120311vvIdvTEdvOvdllI233945.png

ภาพกังหันลมแบบระหัดฉุดน้ำ

กังหันลมแบบสูบชักเป็นกังหันลมชนิดหลายใบ ส่วนใหญ่ใช้ในการสูบน้ำจากบ่อ สระน้ำ หนองน้ำ และแหล่งน้ำอื่นๆ ที่มีความลึกไม่มากนัก เพื่อใช้อุปโภค ใช้ในทางการเกษตรและใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ มีความสามารถในการยกหรือดูดน้ำได้ในระยะที่สูงกว่าแบบระหัด


 ส่วนประกอบที่สำคัญของกังหันลมแบบสูบชักเพื่อสูบน้ำ

http://www.picza.net/save/20120311vvIdvTEdvOvdllI68002_sv1/pic/2012_03_11-031-20120311vvIdvTEdvOvdllI68002.png

ส่วนประกอบของกังกันลมสูบน้ำ


1. ใบพัด ทำจากเหล็กกาวาไนท์หรือแผ่นสังกะสีชนิดหนาอย่างดี ไม่เป็นสนิมทนทานต่อกำลังลม ทำหน้าที่รับแรงลมแล้วเปลี่ยนพลังงานจลน์จากลมเป็นพลังงานกลและส่งต่อไปยังเพลาประธาน

2. ตัวเรือน ประกอบไปด้วยเพลาประธานหรือเพลาหลักทำด้วยเหล็กสแตนเลสที่มีความแข็งเหนียวทนต่อแรงบิดสูง 

3. ชุดแพนหาง ประกอบไปด้วยใบแพนหางทำจากเหล็กแผ่น ที่ทำหน้าที่บังคับตัวเรือนและใบพัดเพื่อให้หันรับแรงลมในแนวราบได้ทุกทิศทาง 

4. โครงเสา ทำด้วยเหล็กประกอบเป็นโครงถัก (Truss Structure) ความสูงของกังหันลมสูบน้ำ มีความสำคัญอย่างมากในการพิจารณาติดตั้งกังลม เพื่อให้สามารถรับลมได้ดี 

5. ก้านชัก ทำด้วยเหล็กกลมตัน รับแรงชักขึ้นลงในแนวดิ่งจากเฟืองขับในตัวเรือน เพื่อทำหน้าที่ปั้มอัดกระบอกสูบน้ำ และถูกบังคับให้ชักขึ้นลงได้ในแนวดิ่งด้วยตัวประคองก้านชัก

6. กระบอกสูบน้ำ ลูกสูบของกระบอกสูบน้ำวัสดุส่วนใหญ่เป็นทองเหลืองหรือสแตนเลส มีความคงทนต่อกรดและด่าง สามารถรับแรงดูดและแรงส่งได้สูง 

7. ท่อน้ำ ซึ่งจะประกอบไปด้วยท่อดูดขนาด 2 นิ้ว ต่อระหว่างปั้มน้ำกับแหล่งน้ำที่จะสูบและติดฟุตวาล์วกันน้ำไหลกลับ


 

2) กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า (Wind Turbine for Electric)

http://i280.photobucket.com/albums/kk168/PooPhaPhai/BP-13.jpg

ภาพกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่เขื่อนลำตะคองในประเทศไทย

เป็นกังหันลมที่รับพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมและเปลี่ยนให้เป็น พลังงานกล จากนั้นนำพลังงานกลมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า 

2.1) กังหันลมขนาดเล็ก (Small Wind Turbine)

http://www.picza.net/save/20120311vvIdvTEdvOvdllI127806_sv1/pic/2012_03_11-031-20120311vvIdvTEdvOvdllI127806.png

กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจากมอเตอร์แอร์อินเวอเตอร์

มีขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 1.5-20 kW. เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด 3-10 เมตร พื้นที่กวาดใบพัด 7-80 ตร.ม. เหมาะสำหรับติดตั้งผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลเพื่อจัดเก็บกระแสไฟฟ้าลงในแบตเตอรี่ และมีภาระทางไฟฟ้าไม่มากนัก

2.2) กังหันลมขนาดใหญ่ (Large Wind Turbine)

http://www.picza.net/save/20120311vvIdvTEdvOvdllI96497_sv1/pic/2012_03_11-031-20120311vvIdvTEdvOvdllI96497.png

กังหันผลิตไฟฟ้าพลังลมขนาดใหญ๋สำหรับการทดสอบที่สถานที่บนบก, Rysumer Nacken ของเยอรมนี

มีขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 200-1,500 kW. เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัดระหว่าง 25-70 เมตร พื้นที่กวาดใบพัดระหว่าง 500-3,850 ตร.ม. เหมาะสำหรับติดตั้งผลิตไฟฟ้าเป็นแบบทุ่งกันหันลมบนฝั่ง เพื่อเชื่อมต่อไฟฟ้าเข้ากับระบบสายส่ง(grid connection)


5. รูปแบบเทคโนโลยีกังหันลม

http://www.picza.net/save/20120311vvIdvTEdvOvdllI11753_sv1/pic/2012_03_11-031-20120311vvIdvTEdvOvdllI11753.png

ภาพกังหันลมแต่ละแบบ

กังหันลมที่ได้มีการพัฒนากันขึ้นมานั้นจะมีลักษณะและรูปร่างแตกต่างกันออกไป แต่ถ้าจำแนกตามลักษณะแนวแกนหมุนของกังหันจะได้ 2 แบบ คือ

 1) กังหันลมแนวแกนนอน (Horizontal Axis Wind Turbine)

http://www2.egat.co.th/re/egat_wind/image_wind/win_03.gif

กังหันลมแบบแกนแนวนอน (แบบล้อจักรยาน) ที่บ้านอ่าวไผ่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนขนานกับทิศทางของลมโดยมีใบพัดเป็นตัวตั้งฉากรับแรงลม มีอุปกรณ์ควบคุมกังหันให้หันไปตามทิศทางของกระแสลม เรียกว่า หางเสือ และมีอุปกรณ์ป้องกันกังหันชำรุดเสียหายขณะเกิดลมพัดแรง 

2) กังหันลมแนวแกนตั้ง (Vertical Axis Wind Turbine)

http://www2.egat.co.th/re/egat_wind/image_wind/win_02.gif

กังหันลมแบบแกนแนวตั้งที่บ้านอ่าวไผ่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

  เป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนและใบพัดตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบ ซึ่งทำให้สามารถรับลมในแนวราบได้ทุกทิศทางและติดตั้งอยู่ในระดับต่ำได้ ข้อดีของกังหันลมแกนตั้งคือ สามารถรับลมได้ทุกทิศทาง มีชุดปรับความเร็ว (gear box) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถติดตั้งอยู่ที่ระดับพื้นล่างได้ นอกจากนี้ตัวเสาของกังหันลมยังไม่สูงมากนัก แต่มีข้อเสียคือประสิทธิภาพตํ่าเมื่อเทียบกับกังหันลมที่มีแกนเพลาแบบแกนนอน ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีการใช้งานอยู่น้อย

 
 

6. กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า (Wind Turbine for Electric)

การใช้พลังงานลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าความเร็วลมจะต้องสม่ำเสมอ หรือกำลังลมเฉลี่ยทั้งปีควรไม่น้อยกว่าระดับ 6.4 – 7.0 เมตรต่อวินาที ที่ความสูง 50 เมตร ถึงจะสามารถผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมได้ดี ภูมิประเทศที่มีความเร็วลมเหมาะสมได้แก่บริเวณฝั่งทะเลแถบยุโรปเหนือ หรือช่องเขาในอเมริกา

http://www.picza.net/save/20120311xEdvvdIdvFF206593_sv1/pic/2012_03_11-031-20120311xEdvvdIdvFF206593.png

กังหันลมในFort Sumner รัฐNew Mexico สหรัฐอเมริกา
 

กังหันลมกับการใช้งาน เนื่องจากความไม่สม่ำเสมอของความเร็วลมที่แปรผันตามธรรมชาติ และความต้องการพลังงานที่สม่ำเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้ว จะต้องมีตัวกักเก็บพลังงานและใช้แหล่งพลังงานอื่นที่เชื่อถือได้เป็นแหล่ง สำรอง หรือใช้ร่วมกับแหล่งพลังงานอื่น

1. ตัวกักเก็บพลังงานมีอยู่หลายชนิด ส่วนมากขึ้นอยู่กับงานที่จะใช้ เช่น ถ้าเป็นกังหันเพื่อผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมักนิยมใช้แบตเตอรี่เป็นตัวกักเก็บ

2. การใช้แหล่งพลังงานอื่นที่เป็นตัวหมุน ระบบนี้ปกติกังหันลมจะทำหน้าที่จ่าย พลังงานให้ตลอดเวลาที่มีความเร็วลมเพียงพอ หากความเร็วลมต่ำหรือลมสงบ แหล่ง พลังงานชนิดอื่นจะทำหน้าที่จ่ายพลังงานทดแทน
 
3. การใช้ร่วมกับแหล่งพลังงานอื่น อาจเป็นเครื่องจักรดีเซล หรือพลังงานน้ำจากเขื่อน ฯลฯ ระบบนี้ปกติมีแหล่งพลังงานชนิดอื่นจ่ายพลังงานอยู่ก่อนแล้ว กังหันลมจะช่วยจ่ายพลังงานเมื่อมีความเร็วลมเพียงพอ ซึ่งในขณะเดียวกันก็ลดการจ่ายพลังงานจากแหล่งพลังงานอื่น 
 
 

7. ส่วนประกอบของกังหันลมผลิตไฟฟ้า (Components of a wind turbine for Electric )

http://www2.egat.co.th/re/egat_wind/image_wind/wind.gif
 
 ภาพแสดงส่วนประกอบต่างๆของกังหันลม

1) ใบพัด (Blade)

http://www.picza.net/save/20120311xEdvvdIdvFF48940_sv1/pic/2012_03_11-031-20120311xEdvvdIdvFF48940.png

ใบพัดแบบสองแฉกปละสามแฉก

เป็นตัวรับพลังลมและเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกล ซึ่งยึดติดกับชุดแกนหมุนและส่งแรงจากแกนหมุนไปยังเพลาแกนหมุน

2) เพลาแกนหมุน (Main Shaft หรือ Low Speed Shaft)

 

http://www.picza.net/save/20120311xEdvvdIdvFF64487_sv1/pic/2012_03_11-031-20120311xEdvvdIdvFF64487.png

ตัวแกนหมุนกังหันต่างๆ

แรงจากแกนหมุนใบพัด และส่งผ่านระบบกำลัง เพื่อหมุนและปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3) ห้องส่งกำลัง (Gear Box)

http://www.picza.net/save/20120311xEdvvdIdvFF81453_sv1/pic/2012_03_11-031-20120311xEdvvdIdvFF81453.png

กล่องหรือห้องส่งกำลัง

ซึ่งเป็นระบบปรับเปลี่ยนและควบคุมความเร็วในการหมุน ระหว่างเพลาแกนหมุนกับเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 4) ห้องเครื่อง (Nacelle)

http://www.picza.net/save/20120311xEdvvdIdvFF100392_sv1/pic/2012_03_11-031-20120311xEdvvdIdvFF100392.png

ห้องเครื่องเพื่อบรรจุชิ้นส่วนในการทำงาน

ซึ่งมีขนาดใหญ่และมีความสำคัญต่อกังหันลม ใช้บรรจุระบบต่างๆ ของกังหันลม เช่น ระบบเกียร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เบรก และระบบควบคุม

5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

http://www.picza.net/save/20120311xEdvvdIdvFF147346_sv1/pic/2012_03_11-031-20120311xEdvvdIdvFF147346.png

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวโครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม และแม่เหล็กชนิดความเข้มข้นสูง สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 5 kW ที่ 380 รอบต่อนาที 

6) ระบบควบคุมไฟฟ้า (Controller System)

http://www.picza.net/save/20120311xEdvvdIdvFF156600_sv1/pic/2012_03_11-031-20120311xEdvvdIdvFF156600.png

ภาพระบบควบคุมไฟฟ้า

ซึ่งใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการทำงาน และจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ 

7) ระบบเบรก (Brake) 


                                                http://www.picza.net/save/20120311xEdvvdIdvFF86217_sv1/pic/2012_03_11-031-20120311xEdvvdIdvFF86217.png

ภาพระบบเบรกในกังหันลมผลิตไฟฟ้า

เป็นระบบกลไกเพื่อใช้ควบคุมการหยุดหมุนของใบพัดและเพลาแกนหมุนของกังหัน เมื่อได้รับความเร็วลม เกินความสามารถของกังหัน ที่จะรับได้ และในระหว่างการซ่อมบำรุงรักษา

8) แกนคอหมุนรับทิศทางลม (Yaw drive) 

                                            http://www.prapai.co.th/UserFiles/Image/knowledge_wind/wt-yaw.jpg

ภาพแกนคอหมุนรับทิศทางลมของกังหันลมผลิตไฟฟ้า

เป็นตัวควบคุมการหมุนห้องเครื่อง เพื่อให้ใบพัดรับทิศทางลมโดยระบบอิเลคทรอนิคส์ ที่เชื่อมต่อให้มีความสัมพันธ์ กับหางเสือรับทิศทางลมที่อยู่ด้านบนของเครื่อง

 9) เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลม (Wind Vane)

 

                                         http://www.waterindex.com/AR-856-401.jpg

ภาพเครื่องวัดความเร็วลม

ซึ่งเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นตัวชี้ขนาดของความเร็วและทิศทางของลม เพื่อที่คอมพิวเตอร์จะได้ควบคุมกลไกอื่นๆ ได้ถูกต้อง

 10) เสากังหันลม (Tower)

 

                                                                 http://www.picza.net/save/20120311xEdvvdIdvFF138665_sv1/pic/2012_03_11-031-20120311xEdvvdIdvFF138665.png

ภาพเสาของกังหันลม

เป็นตัวแบกรับส่วนที่เป็นตัวเครื่องที่อยู่ข้างบน 8. กังหันลมผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย

                                         http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/576/29576/images/WIND001A.jpg

ภาพกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

1) กังหันลมผลิตไฟฟ้าที่สถานีพลังงานทดแทนแหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต

                                     http://www2.egat.co.th/re/egat_wind/image_wind/win_14.gif

ภาพกังหันลมผลิตไฟฟ้า ที่แหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต 
 
มีความเร็วลมเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 5 เมตรต่อวินาที เป็นสถานที่ตั้งของสถานีทดลองการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม ใช้ชื่อว่า สถานีพลังงานทดแทนพรหมเทพ 
 
2) กังหันลมผลิตไฟฟ้าบริษัท Recycle Engineering Co.,Ltd. จำกัด
 
                                 http://www.picza.net/save/20120311xEdvvdIdvFF263754_sv1/pic/2012_03_11-031-20120311xEdvvdIdvFF263754.bmp

ภาพกังหันลมที่บริษัท Recycle Engineering Co.,Ltd. จำกัด

บริษัท Recycle Engineering Co.,Ltd. ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 150 kW จำนวน 1 ชุด เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองในอาคารสำนักงาน

3) กังหันลมผลิตไฟฟ้าบ้านอ่าวไผ่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

http://www.picza.net/save/20120311xEdvvdIdvFF190062_sv1/pic/2012_03_11-031-20120311xEdvvdIdvFF190062.bmp

ภาพกังหันลมผลิตไฟฟ้า ที่บ้านอ่าวไผ่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ออกแบบสร้างกังหันลมแบบล้อจักรยาน นำไปติดตั้งทดสอบใช้งานที่ชายฝั่งทะเล บริเวณบ้านอ่าวไผ่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

4) กังหันลมผลิตไฟฟ้าห้าง Tesco Lotus ศาลายา จ. นครปฐม

http://www.picza.net/save/20120311xEdvvdIdvFF197694_sv1/pic/2012_03_11-031-20120311xEdvvdIdvFF197694.bmp

ภาพกังหันลมห้าง Tesco Lotus ศาลายา
 
Green store หรืออาคารอนุรักษ์พลังงานแห่งที่ 2 ของไทยที่เทสโก้ โลตัส สาขาศาลายา เป็นการประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการธุรกิจเพื่อลดการใช้พลังงาน
    

5)กังหันลมผลิตไฟฟ้าที่ลำตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

http://www2.egat.co.th/re/egat_wind/image_wind/wind1250_03.gif

ภาพกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่ลำตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชศรีมา
 
บริเวณอ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ มีศักยภาพพลังงานลมดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีความเร็วลมเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 5-6 เมตรต่อวินาที ซึ่งสามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้
 
 

9. ข้อดีของพลังงานลม 

1. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน นี่เป็นประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดของการผลิตพลังงานลม นอกจากนี้พลังงานลมยังปราศจากสารก่อมลพิษอื่นๆ ที่เกิดจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกด้วย

2. มีความสมดุลด้านพลังงานที่ดีเยี่ยม การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่เกิดจากการผลิต ติดตั้ง และให้บริการของกังหันลมที่มีช่วงอายุโดยเฉลี่ย 20 ปีถูก "ทดแทน" หลังดำเนินการผลิต 3-6 เดือน ซึ่งเท่ากับการผลิตพลังงานมากกว่า 19 ปีโดยแทบไม่มีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมเลย

3. ดำเนินงานได้รวดเร็ว ฟาร์มกังหันลมสามารถสร้างเสร็จสิ้นภายในไม่กี่สัปดาห์ โดยใช้รถเครนติดตั้งหอคอยของกังหันลม ส่วนเชื่อมต่อกับปีกหมุน (โครงยึด) และ ใบพัดเหนือฐานคอนกรีตเสริมกำลัง ด้วยเงินลงทุนที่เท่ากัน พลังงานลมสร้างงานมากกว่าเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 5 เท่า และผลิตพลังงานได้มากกว่า 2.3 เท่า

4. เป็นแหล่งพลังงานที่น่าเชื่อถือและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เนื่องจากลมที่ใช้ขับเคลื่อนกังหันลมไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดกาล และไม่ถูกกระทบโดยราคาของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ขึ้นๆ ลงๆ นอกจากนี้ยังไม่ต้องอาศัยการทำเหมือง ขุดเจาะ หรือ ขนส่งไปยังสถานีจ่ายไฟฟ้า ในขณะที่ราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลสูงขึ้น คุณค่าของพลังงานลมก็สูงขึ้นเช่นกัน ทำให้ค่าใช้จ่ายของการผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานลมมีแต่จะลดลง

5. นอกจากนี้ในโครงการใหญ่ๆ ที่ใช้กังหันลมขนาดกลางที่ได้รับการทดสอบประสิทธิภาพ จะมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 98% อย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยลม ซึ่งหมายถึงต้องซ่อมแซมเป็นระยะเวลาเพียง 2% ซึ่งเป็นประสิทธิภาพการทำงานที่สูงกว่าประสิทธิภาพที่คาดหวังได้จากโรงไฟฟ้าทั่วไปอย่างมาก

 

 

10. ข้อเสียของพลังงานลม

 

1. ลมในประเทศไทยมีความเร็วค่อนข้างต่ำ

2. พื้นที่ที่เหมาะสมมีจำกัด

3. ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ บางฤดูอาจไม่มีลม

4. ต้องใช้แบตเตอรี่ราคาแพงเป็นแหล่งเก็บพลังงาน

5. ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพลมในประเทศ และขาดบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญ 

 

 

 

 
 

 


 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

edit @ 11 Mar 2012 22:51:08 by G.3

Comment

Comment:

Tweet

maith le solúbthacht pleanála taobh istigh a bhriseann nó scoilteanna na constaicí cuma bhaineann le teicneolaíochtaí atá ann faoi láthair. I

#78 By prada outlet online (117.29.128.168, 180.96.16.67) on 2013-08-29 15:08

In no way reached a substantial %anchor% Some prefer! All the measurement is ideal plus they're one of the most relaxing %anchor% I've ever worn.

#77 By ffxiv power leveling (137.175.13.164) on 2013-08-27 15:58

Tá siad 2 kid achomharc ar fhoilseacháin, atá lán de shonraí intriguing faoi seomra chomh maith dírithe ar an iomlán le hais an margadh

#76 By balenciaga town (59.61.134.177) on 2013-08-22 22:09

Mar sin féin i gcodarsnacht le saoránaigh countless breise roimhe Minneapolis oscailte poiblí eastát réadach riamh, i gcrích Hollman na mná

#75 By scarpe prada (117.29.130.201) on 2013-08-22 09:06

as an eagraíocht a choinneáil.

#74 By prada outlet online (117.25.122.17) on 2013-08-21 07:41

Only a four. 6GHZ (any quicker triggered crashes) Hackintosh spitting away Geekbench ratings associated with 15, Gucci Outlet http://guccioutletonlinesshop.tumblr.com

#72 By http://guccioutletonlinesshop.tumblr.com (117.25.121.241) on 2013-08-14 16:06

Towards the outsIde operating guy that requirements quilted, covered bamboo t shirts, prada outlet italia http://pradaoutletonlinestoreonsale.tumblr.com

#73 By http://pradaoutletonlinestoreonsale.tumblr.com (117.25.121.241) on 2013-08-14 16:06

Background is acTually messy forget about because manufacturers of lines believe Hudson These types of Organization as well as Burberry market their own previous to construct about the long term. portafogli gucci http://portafogligucci.tumblr.com

#71 By http://portafogligucci.tumblr.com (117.25.121.241) on 2013-08-14 16:04

Casio may be a name that was restricted to calculators only eventually of time. We grew up with these calculators after which world got a different dimension of Casio.

#70 By http://www.hamiltonwatchya.com/ (208.177.76.11) on 2013-08-10 21:59

Casio is usually a name that was limited to calculators only certain times of time. We grew up with these calculators and then world got a fresh dimension of Casio.

#69 By http://www.tulsaleisurepools.com/ (208.177.76.11) on 2013-08-10 20:10

Casio is usually a name that was restricted to calculators only at some point of time. We grew up with these calculators and world got a different dimension of Casio.

#68 By http://www.ugkan.com/ (208.177.76.11) on 2013-08-09 22:49

พลังงานลม | G.3

#67 By d3 gold (220.244.55.106) on 2013-07-19 12:13

พลังงานลม | G.3

#66 By chanel handbags (220.244.55.106) on 2013-07-19 12:13

พลังงานลม | G.3

#65 By burberry outlet (220.244.55.106) on 2013-07-19 12:12

พลังงานลม | G.3

#64 By Authentic Louis Vuitton Belts For Sale (220.244.55.106) on 2013-07-19 12:12

พลังงานลม | G.3

#63 By Cheap Louis Vuitton Wallets (220.244.55.106) on 2013-07-19 12:12

พลังงานลม | G.3

#62 By Louis Vuitton Outlet (220.244.55.106) on 2013-07-19 12:12

พลังงานลม | G.3

#61 By gucci handbags (220.244.55.106) on 2013-07-19 12:11

พลังงานลม | G.3

#60 By chanel outlet (220.244.55.106) on 2013-07-19 12:11

Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great information you might have here on this post. I are going to be coming back to your blog for more soon. <a href="http://modernoutdoorplanters.com/lululemon-yoga-pants/" title="yoga pant">yoga pant</a>

#59 By yoga pant (110.89.37.14) on 2013-07-13 16:21

An interesting discussion is worth comment. I think which you should really write extra on this topic, it may well not be a taboo topic but usually individuals are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers <a href="http://bonzersurfboards.com/lululemon-yoga-pants/" title="yoga pants">yoga pants</a>

#58 By yoga pants (103.7.57.18|110.89.36.112) on 2013-07-12 00:17

I just got these firefall gold http://www.mmogm.com/firefall/ during the mail. They match fantastic...shade is lovely..are not able to wait to bring them...

#57 By firefall gold (103.7.57.18|142.4.117.124) on 2013-07-11 06:29

firefall crystite http://www.4firefall.com Très soubrette convention!!!LIVRAISON TRES Agile!!Vendeur SERIEUX!!!Indulgence

#56 By firefall crystite (103.7.57.18|192.74.228.180) on 2013-07-08 10:09

พลังงานลม | G.3

#55 By LOUIS VUITTON OUTLET (103.7.57.18|61.145.163.114) on 2013-07-07 07:56

พลังงานลม | G.3

#54 By chanel bags (103.7.57.18|61.145.163.114) on 2013-07-07 07:56

พลังงานลม | G.3

#53 By Louis Vuitton Bags (103.7.57.18|61.145.163.114) on 2013-07-07 07:55

พลังงานลม | G.3

#52 By コーチ アウトレット (103.7.57.18|61.145.163.114) on 2013-07-07 07:55

พลังงานลม | G.3

#51 By oakley sunglasses cheap (103.7.57.18|61.145.163.114) on 2013-07-07 07:55

พลังงานลม | G.3

#50 By mulberry handbags (103.7.57.18|61.145.163.114) on 2013-07-07 07:55

พลังงานลม | G.3

#49 By FAKE OAKLEY (103.7.57.18|61.145.163.114) on 2013-07-07 07:55

พลังงานลม | G.3

#48 By PRADA HANDBAGS (103.7.57.18|61.145.163.114) on 2013-07-07 07:55

พลังงานลม | G.3

#47 By hermes outlet store (103.7.57.18|61.145.163.114) on 2013-07-07 07:55

พลังงานลม | G.3

#46 By CHANEL OUTLET (103.7.57.18|61.145.163.114) on 2013-07-07 07:55

พลังงานลม | G.3

#45 By hollister outlet online (103.7.57.18|61.145.163.114) on 2013-07-07 07:55

พลังงานลม | G.3

#44 By louis vuitton handbags on sale (103.7.57.18|61.145.163.114) on 2013-07-07 07:55

พลังงานลม | G.3

#43 By MULBERRY OUTLET (103.7.57.18|61.145.163.114) on 2013-07-07 07:55

พลังงานลม | G.3

#42 By CHEAPEST IPHONE 5S (103.7.57.18|61.145.163.114) on 2013-07-07 07:54

พลังงานลม | G.3

#41 By polo ralph lauren outlet (103.7.57.18|61.145.163.114) on 2013-07-07 07:54

พลังงานลม | G.3

#40 By louis vuitton women bags (103.7.57.18|61.145.163.114) on 2013-07-07 07:54

พลังงานลม | G.3

#39 By HERVE LEGER DRESS CHEAP (103.7.57.18|61.145.163.114) on 2013-07-07 07:54

พลังงานลม | G.3

#38 By GUCCI OUTLET STORE (103.7.57.18|61.145.163.114) on 2013-07-07 07:54

พลังงานลม | G.3

#37 By Marc Jacobs Outlet Store (103.7.57.18|61.145.163.114) on 2013-07-07 07:54

พลังงานลม | G.3

#36 By Louis Vuitton Outlet (103.7.57.18|61.145.163.114) on 2013-07-07 07:54

พลังงานลม | G.3

#35 By louis vuitton bags (103.7.57.18|61.145.163.114) on 2013-07-07 07:54

พลังงานลม | G.3

#34 By celine outlet online (103.7.57.18|61.145.163.114) on 2013-07-07 07:54

พลังงานลม | G.3

#33 By neverwinter gold (103.7.57.18|61.145.163.114) on 2013-07-07 07:53

พลังงานลม | G.3

#32 By sacs louis vuitton pas cher (103.7.57.18|61.145.163.114) on 2013-07-07 07:53

พลังงานลม | G.3

#31 By Cheap Oakley Sunglasses (103.7.57.18|61.145.163.114) on 2013-07-07 07:53

พลังงานลม | G.3

#30 By LOUIS VUITTON (103.7.57.18|61.145.163.114) on 2013-07-07 07:53

พลังงานลม | G.3

#29 By miumiu 財布 (103.7.57.18|61.145.163.114) on 2013-07-07 07:53