พลังงานขยะ

posted on 09 Mar 2012 20:09 by gthreemfivesix directory Knowledge
 
 
 
พลังงานขยะ
 
http://www.panyathai.or.th/wiki/images/Dhfjdhfjk.jpg
 
รูปขยะ
 
ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรา มีของที่หมดประโยชน์ใช้สอย หมดคุณภาพหรือชำรุดแตกหักมากมาย สิ่งของทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวัสดุชิ้นเล็ก ๆ เช่น เศษกระดาษ เศษอาหาร เศษผ้า แก้วแตก หลอดไฟที่เสียแล้ว หรือวัสดุชิ้นใหญ่ ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ที่ชำรุดหักพัง พัดลมหรือตู้เย็นที่เสียใช้การไม่ได้ เรียกว่า ขยะมูลฝอย ทั้งสิ้น เราพบขยะมูลฝอยได้ตามบ้านเรือนที่พักอาศัย ร้านค้า ตลาด โรงเรียน โรงพยาบาล ตามท้องถนน และในแม่น้ำลำคลองทั่วไป ขยะมูลฝอยเหล่านี้ ถ้าทิ้งกระจัดกระจาย ไม่เป็นที่เป็นทาง จะทำให้บ้านเมืองสกปรกไม่เป็นระเบียบ ขยะมูลฝอยที่บูดเน่านอกจากจะส่งกลิ่นเหม็น รบกวนผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่าง ๆ อีกด้วย
 

 ความหมายขยะมูลฝอย

 
 
http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science04/101/2/image/03.jpg
 
รูปขยะ
 
ขยะมูลฝอย ในทางวิชาการ หมายถึง บรรดาสิ่งของที่ไม่ต้องการใช้แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของแข็ง จะเน่าเปื่อยหรือไม่ก็ตาม รวมตลอดถึง เถ้า ซากสัตว์ มูลสัตว์ ฝุ่นละออง และเศษวัตถุที่ทิ้งแล้วจากบ้านเรือน ที่พักอาศัย สถานที่ต่าง ๆ รวมถึงสถานที่สาธารณะ ตลาดและโรงงานอุตสาหกรรม ยกเว้น อุจจาระ และปัสสาวะของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งปฏิกูล

 
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะ
 

1.เทคโนโลยีการฝังกลบ และระบบผลิตก๊าชชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ (Landfill Gas to Energy)  

http://www.ertc.deqp.go.th/ertc/images/stories/user/water/water8/sebac/sebac.JPG

รูป แสดงการฝังกลบขยะ

หลักการทำงานของเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากหลุมฝังกลบฯ ก๊าซ ชีวภาพที่ได้จากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย เกิดจากปฏิกิริยาการย่อยสลายทางชีวเคมีของขยะมูลฝอยในบริเวณหลุมฝังกลบ

 

2.เทคโนโลยีเตาเผาขยะ (Incineration)  

http://bionetth.com/images/factory002.png

รูปเตาเผาขยะ 

การเผาขยะในเตาที่ได้มีการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้เข้ากับลักษณะสมบัติของขยะ คือมีอัตราความชื้นสูง และมีค่าความร้อนที่แปรผันได้  การเผาไหม้จะต้องมีการควบคุมที่ดีเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษและการรบกวนต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ก๊าซพิษ เขม่า กลิ่น เป็นต้น  

3.เทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ (Municipal Solid Waste Gasification: MSW) 

http://eng.kps.ku.ac.th/powercenter/images/stories/EEEC/image/News/TechUpdate/waste-tech_03.jpg

รูปก๊าซเชื้อเพลิงขยะ

กระบวนการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงแข็งประกอบไปด้วยกระบวนการสลายตัว (decomposition) และกระบวนการกลั่นสลาย (devolatilization) ของโมเลกุลสารอินทรีย์ในขยะ ที่อุณหภูมิสูงประมาณ 1,200 – 1,400 ºC ในบรรยากาศที่ควบคุมปริมาณออกซิเจน เพื่อผลิตสารระเหยและถ่านชาร์   ในขั้นตอนของกระบวนการกลั่นสลายหรือที่เรียกว่าไพโรไลซิส (pyrolysis)

4.เทคโนโลยีย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion)  

http://www.thailandindustry.com/UserFiles/energy172-2.gif

 รูปถังหมักก๊าซชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจน

การใช้กระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยทั่วไปสามารถแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย

1. การบำบัดขั้นต้น (Pre-treatment/Front-end Treatment) ซึ่งประกอบด้วยการคัดแยก (Sorting) ขยะมูลฝอยอินทรีย์จากขยะมูลฝอยรวม

2. การย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) ซึ่งเป็นขั้นตอนการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอยอินทรีย์สำหรับนำไปใช้เป็นพลังงาน

3. การบำบัดขั้นหลัง (Post-treatment) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นขั้นตอนการจัดการกากตะกอนจากการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนให้มีความคงตัวมากขึ้น 

5.เทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงขยะ(Refuse Derived Fuel : RDF)

 http://2.bp.blogspot.com/_nEeeHa3Der8/TL1tuMMaP5I/AAAAAAAAAKM/0imqfHYsS24/s320/waste.jpg 

รูปการผลิตเชื้อเพลิงขยะ

ขยะมูลฝอยนับเป็นเชื้อเพลิงหมุนเวียนที่มีศักยภาพอีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยในการนำมาผลิตพลังงาน โดยการแปรรูปขยะมูลฝอยต้องผ่านกระบวนการจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะมูลฝอยเพื่อให้สามารถกลายเป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตพลังงานได้ 

6. เทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค (Plasma Arc)

http://www.thailandindustry.com/UserFiles/energy172-6.gif http://www.picza.net/save/20120309vOvdZOdlFdvvO15759_sv1/pic/2012_03_09-030-20120309vOvdZOdlFdvvO15759.jpg

รูปเตาปฏิกรณ์แบบพลาสมาอาร์ค

เทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค เป็นเทคโนโลยีด้านพลังงานขั้นสูงที่ใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอยได้หลายลักษณะ โดย Plasma Arc Field จะถูกสร้างขึ้นโดยการยิงกระแสไฟฟ้า (Electric Current) 

 

7.  เทคโนโลยีการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง 


 http://thaitechno.net/uploadedimages/c1/Product_37884_266547060_fullsize.jpg

รูปการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง 

กระบวนการแปรรูปขยะพลาสติกให้ออกมาในรูปของน้ำมันดิบเริ่มจากการป้อนขยะพลาสติกเข้าไปในเตาหลอม (Reactor) พร้อมกับตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) โดยใช้กระบอกสูบในแนวระนาบเข้าสู่ส่วนที่ทำให้หลอมเหลว จากนั้นวัตถุดิบในรูปของพลาสติกหลอมเหลวจะถูกดันต่อให้ไหลเข้าไปในแนวนอนยังเตาหลอมเหลวที่ให้ความร้อนโดยท่อร้อน โดยที่พลาสติกที่ถูกหลอมเหลวอย่างต่อเนื่องนี้จะถูกทำให้ไหลต่อไปตามทางเอียง โดยล้อหมุนหลายอันที่หมุนเป็นวงภายใต้ความถี่ที่พอเหมาะ ซึ่งช่วยส่งให้พลาสติกหลอมเหลวไหลเข้าไปข้างหน้าจนเกิดการแตกตัว โดยให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแก๊สหรือไอของสารไฮโดรคาร์บอนลอยออกมา 

 

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย

http://rdi.ku.ac.th/kasetresearch54/GroupRoyal/07-Boonma_Pan/1.jpg

รูปการผลิตไฟฟ้าจากขยะ

ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะไม่ว่าจะจากอะไรก็แล้วแต่ มันต้องใช้เตาเผาระบบปิดซึ่งก็มีหลากหลายแบบซึ่งขึ้นกับการออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่จะนำไปเข้าเตา เพื่อที่จะได้ควบคุมปริมาณแก๊สที่ได้จากการเผาในอุณหภูมิสูง โดยแก๊สที่ผลิตได้เราเรียกรวมกันว่าแก๊สชีวมวล หรือ จะเรียกว่า Syngas  โดยทั่วไปในการผลิต Syngas เราจะได้แก๊สมีเธน, คาร์บอนไดออกไซด์, ไฮโดรเจน, คาร์บอนมอนอกไซด์ รวมไปถึงน้ำด้วย ตามหลักการสันดาปแล้วในการเผาไหม้อะไรก็แล้วแต่จะจำแนกได้เป็นสองแบบคือ สันดาปแบบสมบูรณ์ กับไม่สมบูรณ์ 

เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ

http://www.school.net.th/library/create-web/10000/technology/10000-183/pic1.jpeg

รูปพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ

กระบวนการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ (MSW Gasification) เป็นกระบวนการทำให้ขยะเป็นก๊าซโดยการทำปฏิกิริยาสันดาปแบบไม่สมบูรณ์ (Partial Combustion) กล่าวคือสารอินทรีย์ในขยะจะทำปฏิกิริยากับอากาศหรือออกซิเจนปริมาณจำกัด ทำให้เกิดก๊าซซึ่งมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจนและมีเทน เรียกว่า Producer Gas   

  

ประเทศไทยกับการพัฒนาพลังงานขยะ

1.โรงไฟฟ้าเตาเผาขยะมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต จ. ภูเก็ต 

http://www.phuketjournal.com/wp-content/uploads/2011/12/2221.jpg

รูปโรงเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน จ.ภูเก็ต

กรมโยธาธิการเป็นผู้ดำเนินการโครงการโดยใช้เทคโนโลยีเตาเผาชนิดตระกรับ แบบเผา ไหม้ต่อเนื่อง (Moving Grate Stoker Incinerator) 

2.โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงานเทศบาลนครระยอง จ. ระยอง 

http://www.eppo.go.th/encon/Energy_Campaign/Images/rayong00004.jpg

รูปโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงานเทศบาลนครระยอง จ. ระยอง

เทศบาลนครระยองและมูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เป็นผู้ดำเนินการ โครงการโดยใช้เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจน(Anaerobic Digestion ,AD)

3.โครงการปรับปรุงปริมาณ และคุณภาพก๊าซสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการโครงการ

http://www.picza.net/save/20120309vOvdZOdlFdvvO167887_sv1/pic/2012_03_09-030-20120309vOvdZOdlFdvvO167887.png

รูปโครงการของม.เกษตร 

โดยใช้เทคโนโลยีการ วางท่อรวมรวบก๊าซชีวภาพแบบแนวนอน (Horizontal Collector) 

4.โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม จ. ชลบุรี

http://www.prachachat.net/online/2011/12/13229711351322971387l.jpg

รูปโครงการ จ.ชลบุรี

อบจ.ชลบุรี เป็นผู้ดำเนินการโครงการ โดยใช้เทคโนโลยี ระบบผสมผสาน

5.โครงการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน จ. เชียงใหม่ 

 

http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/920/20920/images/garbage.jpg

รูปโครงการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน จ. เชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทเซปโก จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโครงการ โดยใช้ เทคโนโลยีระบบ RCR–STAG , Steam Treatment and Gasification

6. โครงการกำจัดขยะเกาะช้าง จ.ตราด ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) 

http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/423/49423/images/greentravel/OPT10.JPG

รูปโครงการกำจัดขยะเกาะช้าง จ.ตราด 

โครงการนี้ศึกษาการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่เกาะช้าง อันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการโรงแรม และนำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยว ที่เป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศ 

7.โครงการผลิตไฟฟ้าหลุมฝังกลบราชาเทวะ

http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/920/20920/images/waste.jpg

รูปโรงไฟฟ้าราชาเทวะ

ในขั้นตอนของการหมักขยะเป็นแก๊สมีเทนที่มีกลิ่นเหม็นแต่ในกระบวนการผลิตจะมีขั้นตอนการทำลายกลิ่น เพื่อลดมลภาวะจากการผลิตไฟฟ้า จึงเป็นโรงไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และถูกสุขอนามัย

8.โครงการที่ดำเนินการโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

http://www.dede.go.th/dede/images/stories/junk01.gif

 

รูปโครงการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แบ่งออกเป็น 3  โครงการ

- โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะชุมชน ต้นแบบระบบผลิตพลังงานสำหรับเทศบาล หรือ อบต. ที่มีขยะน้อยกว่า 5 ตัน/วัน

- โครงการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการนำขยะมาผลิตพลังงาน

- โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการพลังงานขยะในสถานศึกษา

 

ข้อดี  ข้อเสียของพลังงานขยะ 

ข้อดี 

1. ช่วยลดปริมาณขยะภายในประเทศ

2. เป็นการเพิ่มมูลค่าขยะและได้ประโยชน์จากการแปรรูป

3. สร้างพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆได้ โดยไม่ต้องพึ่งพลังงานจากต่างประเทศ

4. แก้ปัญหากลิ่นเหม็น สัตว์พาหะนำโรคที่เกิดจากการกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ

5. การหมุนเวียนขยะมูลฝอย อินทรีย์กลับมาใช้ใหม่

6. ผลิตรูปแบบพลังงานได้หลากหลาย

7. ช่วยภาวะลดโลกร้อนและก๊าซเรือนกระจก

8. ลดต้อนทุนการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆ

 

ข้อเสีย 

1. อุปกรณ์ในการผลิตพลังงานขยะมีต้นทุนสูง

2. พื้นที่ในการผลิตต้องสามารถรองรับปริมาณขยะที่มีจำนวนมาก

3. การผลิตพลังงานจากขยะมีความล่าช้า 

4. ขั้นตอนการผลิตมีความยุ่งยาก

 

 

  

edit @ 9 Mar 2012 22:32:54 by G.3

edit @ 9 Mar 2012 22:37:51 by G.3

edit @ 9 Mar 2012 22:56:17 by G.3

edit @ 9 Mar 2012 22:58:40 by G.3

edit @ 11 Mar 2012 23:54:20 by G.3

Comment

Comment:

Tweet

viagra prescription , 8)) , cialis online shop , 8698 , canadian pharmacy viagra brand , zvoz , cialis generic tadalafil , 8-P ,

#2391 By oklahoma online viagra (114.165.21.142|114.165.21.142) on 2014-01-15 01:53

russia buy viagra , 8D , can older men and viagra , msha , compatability viagra , 417531 , pay pal buy celexa , rzczyt , viagra online reviews , :-DD ,

#2390 By generic zoloft sertraline pdr (175.142.136.223|175.142.136.223) on 2014-01-12 03:54

tab prednisolone , 496932 , no prescription cheapest viagra , rzuqs , generic viagra india review , omoo , online pharmacy free shipping levitra , :-)) , female viagra pills , fdxzdt , generic cialis paypal , 647418 , order viagra online , =-]]] ,

#2389 By viagra south africa (180.53.219.159|180.53.219.159) on 2014-01-11 07:29

At times I can't decrease and i stick to one thing to the given some time and additional years I truly the main things.
celine bags sale http://www.curiousitivity.com

#2387 By celine bags sale (23.244.125.125) on 2013-11-15 03:26

This is a highly difficult duty towards babysit an important 18 yr old son or daughter.
celine handbags outlet http://www.wecowork.com/node/2

#2386 By celine handbags outlet (23.244.230.106) on 2013-11-09 06:06

Last a few years has been to Ibiza, so met a person there whose style of presentation is very similar to yours. But, unfortunately, that person is too far from the Internet!

#2385 By bottes equitation cuir junior (202.105.61.227) on 2013-11-02 13:21

Whey natural supplements happen to be handy and perhaps great for lots of people, only once regarded in the right way.
www.curiousitivity.com/node/2 http://www.curiousitivity.com/node/2

#2384 By www.curiousitivity.com/node/2 (27.159.205.213) on 2013-10-31 04:33

Exhale in addition to remain perpendicularly, troubling a adjustable dumbbells too deep.
celine handbags http://www.curiousitivity.com/node/3

#2383 By celine handbags (23.244.230.98) on 2013-10-30 10:30

Perhaps you may expertise hypoglycemia low bloodstream sugar levels because with the drastic reducing of calorie consumption.
celine handbags http://www.curiousitivity.com

#2382 By celine handbags (198.50.176.165) on 2013-10-24 06:44

A party to always be much-loved all of your current own life is your wedding day.
celine handbags http://www.curiousitivity.com

#2381 By celine handbags (117.26.253.195) on 2013-10-22 14:48

Don't end up being in any mentality by way of whatever you undertaking and presenting.
Moncler Shop http://www.monclerjacketcoats.us

#2380 By Moncler Shop (27.159.252.111) on 2013-10-21 11:50

Amazing! You know I love your blog!!!

#2379 By bottes ugg prix (14.121.28.138) on 2013-10-20 19:39

I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is great blog. A great read. I will certainly be back.

#2378 By ugg grise basse (14.121.28.138) on 2013-10-20 11:32

Things that sell off extremely effectively will need ones attention the most.
guccimagasiner.tumblr.com http://guccimagasiner.tumblr.com

#2377 By guccimagasiner.tumblr.com (198.50.176.161) on 2013-10-16 15:58

The first professional air flow drink station brands while the Oxygen skin clinic pub was started out when it comes to Richmond hill, {Canada|North america|Europe|Nova scotia|The us|Quebec|Ontario|Mexico|Canadian|Alberta|B .
Louis Vuitton Bags http://www.g-o-w-a.com/louissbags.php

#2376 By Louis Vuitton Bags (120.43.22.176) on 2013-10-11 06:08

Seriously hands and additionally knees, hands and fingers underneath your shoulders, hips underneath your hips, we will touch base utilizing complete opposite hand and also perpendicular shoe giving out.
louisvuittonbags.geardos.net http://louisvuittonbags.geardos.net

#2375 By louisvuittonbags.geardos.net (27.159.192.18) on 2013-10-03 09:36

Using a implement cleansing system or even Various.
michael kors bags http://www.musitube.net/michael-kors-c-62.html

#2374 By michael kors bags (91.207.7.189) on 2013-10-02 19:54

index.php/index.php/topic

#2373 By maglie da calcio personalizzate online (14.147.205.88) on 2013-09-28 23:15

5 various.
Karen Millen Sale http://karenmillenspecials.polygraphusa.com

#2372 By Karen Millen Sale (27.159.199.46) on 2013-09-19 22:39

http://mainemfg.com/ralph-lauren-polo-shirts-sale.htmlpolo shirts sale

#2371 By burbery handbags outlet (1.86.224.192) on 2013-09-18 10:02

Om incorporates a global smart .
Celine Handbags Online http://www.alrasidalarabi.com

#2370 By Celine Handbags Online (27.159.199.46) on 2013-09-17 16:15

modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=

#2369 By camisetas mujer online (202.105.60.226) on 2013-09-12 22:24

ray ban ܿ
<a href="http://www.shpsorocket.info/" >ץ쥤ܩ` 饰ө`</a>

#2368 By ץ쥤ܩ` 饰ө` (69.197.189.39) on 2013-09-12 08:47

npKSGy I am so grateful for your post.Thanks Again. Will read on...

#2367 By vbzbQgQz (192.162.19.21) on 2013-09-12 06:54

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! However, how could we communicate?

#2366 By trikotdiscount (202.105.62.186) on 2013-09-09 09:24

I am so grateful for your post.Thanks Again.

#2365 By trikotsatz (202.105.62.186) on 2013-09-08 19:01

Operating is really an career through which an actor bets any particular character to share a narrative in to the spectators.

#2364 By gucci soldes (27.159.253.154) on 2013-09-06 23:41

Also i understand that they said he was sorry for him or her, and also you appeared many grateful in handmade him (just like all of the other performers) following exhibit.
Mulberry Purse http://www.gilldem.com/mulberrystore.php

#2363 By Mulberry Purse (91.207.7.194) on 2013-09-06 13:22

Make certain new one-way links, combined with web links with your website, take advantage of keyword phrases. <a href="http://www.g-o-w-a.com/page13.php" title="Chanel Handbags Outlet">Chanel Handbags Outlet</a>

#2362 By Chanel Handbags Outlet (27.159.196.114) on 2013-09-01 13:28

رҽƽ̨ȫ }Լ̸

#2361 By رйƽ̨ (59.58.187.186, 183.89.22.136) on 2013-08-31 04:12

arrive up)..

#2360 By Ed Hardy Clothing (117.29.131.1) on 2013-08-30 18:04

unblemished area, higher sheen as well as original appeal, ideal circular form as well as perfect heavy nacre.

#2359 By marc jacobs handbags (117.29.131.1) on 2013-08-30 17:19

your woman stated. Parker stated the actual ordinance might focus on dark males. Shealso offers issues about how exactly it might be forced.

#2358 By louis vuitton pas cher (117.29.131.1) on 2013-08-30 15:18

merchandise as well as may wish to change it out, these people have come back delivery. As well as exactly what might buying end up being, state the

#2357 By sacs louis vuitton (117.29.131.1) on 2013-08-30 12:26

do a úsáid dá bhrí sin, go héifeachtach a chur i gcrích an cosán fóillíochta bunaidh, dúirt orlach Fattah. Philadelphia curtha cheana féin

#2356 By Coach Purses (117.29.128.168, 85.185.42.3) on 2013-08-29 09:18

Claonadh windsurfers a bheith mó ar shiúl mar gheall ar an Broadwater, idir Southport chun Céim Heaven

#2355 By Furla Purse (82.209.251.174) on 2013-08-29 05:57

deochanna alcólacha.

#2354 By Coach Purses (117.29.128.168, 37.32.42.1) on 2013-08-29 05:19

bhfuil siad de ghnáth ar an ploy a fháil duine laistigh den siopa.

#2353 By gucci spaccio (117.29.128.168, 119.110.75.246) on 2013-08-29 00:17

Melton laghdú chomh maith leis an fhadhb bhunreachtúil chun iompar a aithint.

#2352 By gucci outlet online (117.29.129.64, 85.204.69.231) on 2013-08-28 18:32

ineacht le do luath ar maidin nó cuppa maidin fiú. An só beag idéalach chun feabhas a chur ar na leibhéil glúcóis lagaithe iarbhír.

#2351 By Balenciaga Purse (117.29.129.64, 189.25.188.251) on 2013-08-28 18:22

í ar seo d'fhonn a séipéal a go luath ar maidin, chomh maith ós rud é mé a bhí ag brostú tríd séipéal chuig na saoráidí, ba mhaith liom f

#2350 By prada outlet online (117.29.129.64, 195.28.52.38) on 2013-08-28 06:05

Is é an rogha a bhaineann le fálú slán thar a bheith suntasach, gach nuair a thagann sé le dearadh chomh maith le praghas. D'fhéadfaí an f

#2349 By prada borse (117.29.129.64, 194.152.35.5) on 2013-08-28 05:25

dhiaidh sin.

#2348 By gucci spaccio (59.61.134.234, 12.179.107.34) on 2013-08-26 06:37

an-mhaith, más rud é nach bhfuil tú ag iarraidh a miotail. Nó eile maidir le iarnáil, tá an iarbhír léinte t Burberry i ndáiríre ar chluiche

#2347 By Gucci Outlet Shopping Online (59.61.135.7) on 2013-08-25 02:03

An oireann iarbhír bhráid Luan laistigh Kennebec Réigiún stáit Seomra Cúirte Eisceachtúla a bhí ar Jesse Sarette an t-airgead a íoc as an

#2346 By gucci scarpe (59.61.135.7) on 2013-08-25 01:27

íomhaintí as an taidhleoir níos sine nach cosúil i ndáiríre a bheith laistigh gcomhréir chomh maith le fíricí.

#2345 By gucci borse (59.61.135.7) on 2013-08-24 23:55

Táimid tar éis a chaitheamh anois faoi láthair ann go minic agus is féidir dul ar aghaidh arís.

#2344 By prada borse prezzi (117.25.126.244) on 2013-08-24 16:39

ní i ndáiríre ar dhromchla an domhain). Maidir le quests fada seomra téarma d'fhonn go Mars, tá NASA ag tógáil iarbhír oireann crua atá i

#2343 By borsa gucci (117.25.126.244) on 2013-08-24 14:49

Creidim feiceáil ar na daoine go cothrom saor, chomh maith le unpleasant.

#2342 By portafogli gucci (117.25.126.244) on 2013-08-24 13:23