พลังงานขยะ

posted on 09 Mar 2012 20:09 by gthreemfivesix  directory Knowledge
 
 
 
พลังงานขยะ
 
http://www.panyathai.or.th/wiki/images/Dhfjdhfjk.jpg
 
รูปขยะ
 
ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรา มีของที่หมดประโยชน์ใช้สอย หมดคุณภาพหรือชำรุดแตกหักมากมาย สิ่งของทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวัสดุชิ้นเล็ก ๆ เช่น เศษกระดาษ เศษอาหาร เศษผ้า แก้วแตก หลอดไฟที่เสียแล้ว หรือวัสดุชิ้นใหญ่ ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ที่ชำรุดหักพัง พัดลมหรือตู้เย็นที่เสียใช้การไม่ได้ เรียกว่า ขยะมูลฝอย ทั้งสิ้น เราพบขยะมูลฝอยได้ตามบ้านเรือนที่พักอาศัย ร้านค้า ตลาด โรงเรียน โรงพยาบาล ตามท้องถนน และในแม่น้ำลำคลองทั่วไป ขยะมูลฝอยเหล่านี้ ถ้าทิ้งกระจัดกระจาย ไม่เป็นที่เป็นทาง จะทำให้บ้านเมืองสกปรกไม่เป็นระเบียบ ขยะมูลฝอยที่บูดเน่านอกจากจะส่งกลิ่นเหม็น รบกวนผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่าง ๆ อีกด้วย
 

 ความหมายขยะมูลฝอย

 
 
http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science04/101/2/image/03.jpg
 
รูปขยะ
 
ขยะมูลฝอย ในทางวิชาการ หมายถึง บรรดาสิ่งของที่ไม่ต้องการใช้แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของแข็ง จะเน่าเปื่อยหรือไม่ก็ตาม รวมตลอดถึง เถ้า ซากสัตว์ มูลสัตว์ ฝุ่นละออง และเศษวัตถุที่ทิ้งแล้วจากบ้านเรือน ที่พักอาศัย สถานที่ต่าง ๆ รวมถึงสถานที่สาธารณะ ตลาดและโรงงานอุตสาหกรรม ยกเว้น อุจจาระ และปัสสาวะของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งปฏิกูล

 
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะ
 

1.เทคโนโลยีการฝังกลบ และระบบผลิตก๊าชชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ (Landfill Gas to Energy)  

http://www.ertc.deqp.go.th/ertc/images/stories/user/water/water8/sebac/sebac.JPG

รูป แสดงการฝังกลบขยะ

หลักการทำงานของเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากหลุมฝังกลบฯ ก๊าซ ชีวภาพที่ได้จากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย เกิดจากปฏิกิริยาการย่อยสลายทางชีวเคมีของขยะมูลฝอยในบริเวณหลุมฝังกลบ

 

2.เทคโนโลยีเตาเผาขยะ (Incineration)  

http://bionetth.com/images/factory002.png

รูปเตาเผาขยะ 

การเผาขยะในเตาที่ได้มีการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้เข้ากับลักษณะสมบัติของขยะ คือมีอัตราความชื้นสูง และมีค่าความร้อนที่แปรผันได้  การเผาไหม้จะต้องมีการควบคุมที่ดีเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษและการรบกวนต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ก๊าซพิษ เขม่า กลิ่น เป็นต้น  

3.เทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ (Municipal Solid Waste Gasification: MSW) 

http://eng.kps.ku.ac.th/powercenter/images/stories/EEEC/image/News/TechUpdate/waste-tech_03.jpg

รูปก๊าซเชื้อเพลิงขยะ

กระบวนการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงแข็งประกอบไปด้วยกระบวนการสลายตัว (decomposition) และกระบวนการกลั่นสลาย (devolatilization) ของโมเลกุลสารอินทรีย์ในขยะ ที่อุณหภูมิสูงประมาณ 1,200 – 1,400 ºC ในบรรยากาศที่ควบคุมปริมาณออกซิเจน เพื่อผลิตสารระเหยและถ่านชาร์   ในขั้นตอนของกระบวนการกลั่นสลายหรือที่เรียกว่าไพโรไลซิส (pyrolysis)

4.เทคโนโลยีย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion)  

http://www.thailandindustry.com/UserFiles/energy172-2.gif

 รูปถังหมักก๊าซชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจน

การใช้กระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยทั่วไปสามารถแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย

1. การบำบัดขั้นต้น (Pre-treatment/Front-end Treatment) ซึ่งประกอบด้วยการคัดแยก (Sorting) ขยะมูลฝอยอินทรีย์จากขยะมูลฝอยรวม

2. การย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) ซึ่งเป็นขั้นตอนการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอยอินทรีย์สำหรับนำไปใช้เป็นพลังงาน

3. การบำบัดขั้นหลัง (Post-treatment) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นขั้นตอนการจัดการกากตะกอนจากการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนให้มีความคงตัวมากขึ้น 

5.เทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงขยะ(Refuse Derived Fuel : RDF)

 http://2.bp.blogspot.com/_nEeeHa3Der8/TL1tuMMaP5I/AAAAAAAAAKM/0imqfHYsS24/s320/waste.jpg 

รูปการผลิตเชื้อเพลิงขยะ

ขยะมูลฝอยนับเป็นเชื้อเพลิงหมุนเวียนที่มีศักยภาพอีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยในการนำมาผลิตพลังงาน โดยการแปรรูปขยะมูลฝอยต้องผ่านกระบวนการจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะมูลฝอยเพื่อให้สามารถกลายเป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตพลังงานได้ 

6. เทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค (Plasma Arc)

http://www.thailandindustry.com/UserFiles/energy172-6.gif http://www.picza.net/save/20120309vOvdZOdlFdvvO15759_sv1/pic/2012_03_09-030-20120309vOvdZOdlFdvvO15759.jpg

รูปเตาปฏิกรณ์แบบพลาสมาอาร์ค

เทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค เป็นเทคโนโลยีด้านพลังงานขั้นสูงที่ใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอยได้หลายลักษณะ โดย Plasma Arc Field จะถูกสร้างขึ้นโดยการยิงกระแสไฟฟ้า (Electric Current) 

 

7.  เทคโนโลยีการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง 


 http://thaitechno.net/uploadedimages/c1/Product_37884_266547060_fullsize.jpg

รูปการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง 

กระบวนการแปรรูปขยะพลาสติกให้ออกมาในรูปของน้ำมันดิบเริ่มจากการป้อนขยะพลาสติกเข้าไปในเตาหลอม (Reactor) พร้อมกับตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) โดยใช้กระบอกสูบในแนวระนาบเข้าสู่ส่วนที่ทำให้หลอมเหลว จากนั้นวัตถุดิบในรูปของพลาสติกหลอมเหลวจะถูกดันต่อให้ไหลเข้าไปในแนวนอนยังเตาหลอมเหลวที่ให้ความร้อนโดยท่อร้อน โดยที่พลาสติกที่ถูกหลอมเหลวอย่างต่อเนื่องนี้จะถูกทำให้ไหลต่อไปตามทางเอียง โดยล้อหมุนหลายอันที่หมุนเป็นวงภายใต้ความถี่ที่พอเหมาะ ซึ่งช่วยส่งให้พลาสติกหลอมเหลวไหลเข้าไปข้างหน้าจนเกิดการแตกตัว โดยให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแก๊สหรือไอของสารไฮโดรคาร์บอนลอยออกมา 

 

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย

http://rdi.ku.ac.th/kasetresearch54/GroupRoyal/07-Boonma_Pan/1.jpg

รูปการผลิตไฟฟ้าจากขยะ

ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะไม่ว่าจะจากอะไรก็แล้วแต่ มันต้องใช้เตาเผาระบบปิดซึ่งก็มีหลากหลายแบบซึ่งขึ้นกับการออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่จะนำไปเข้าเตา เพื่อที่จะได้ควบคุมปริมาณแก๊สที่ได้จากการเผาในอุณหภูมิสูง โดยแก๊สที่ผลิตได้เราเรียกรวมกันว่าแก๊สชีวมวล หรือ จะเรียกว่า Syngas  โดยทั่วไปในการผลิต Syngas เราจะได้แก๊สมีเธน, คาร์บอนไดออกไซด์, ไฮโดรเจน, คาร์บอนมอนอกไซด์ รวมไปถึงน้ำด้วย ตามหลักการสันดาปแล้วในการเผาไหม้อะไรก็แล้วแต่จะจำแนกได้เป็นสองแบบคือ สันดาปแบบสมบูรณ์ กับไม่สมบูรณ์ 

เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ

http://www.school.net.th/library/create-web/10000/technology/10000-183/pic1.jpeg

รูปพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ

กระบวนการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ (MSW Gasification) เป็นกระบวนการทำให้ขยะเป็นก๊าซโดยการทำปฏิกิริยาสันดาปแบบไม่สมบูรณ์ (Partial Combustion) กล่าวคือสารอินทรีย์ในขยะจะทำปฏิกิริยากับอากาศหรือออกซิเจนปริมาณจำกัด ทำให้เกิดก๊าซซึ่งมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจนและมีเทน เรียกว่า Producer Gas   

  

ประเทศไทยกับการพัฒนาพลังงานขยะ

1.โรงไฟฟ้าเตาเผาขยะมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต จ. ภูเก็ต 

http://www.phuketjournal.com/wp-content/uploads/2011/12/2221.jpg

รูปโรงเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน จ.ภูเก็ต

กรมโยธาธิการเป็นผู้ดำเนินการโครงการโดยใช้เทคโนโลยีเตาเผาชนิดตระกรับ แบบเผา ไหม้ต่อเนื่อง (Moving Grate Stoker Incinerator) 

2.โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงานเทศบาลนครระยอง จ. ระยอง 

http://www.eppo.go.th/encon/Energy_Campaign/Images/rayong00004.jpg

รูปโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงานเทศบาลนครระยอง จ. ระยอง

เทศบาลนครระยองและมูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เป็นผู้ดำเนินการ โครงการโดยใช้เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจน(Anaerobic Digestion ,AD)

3.โครงการปรับปรุงปริมาณ และคุณภาพก๊าซสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการโครงการ

http://www.picza.net/save/20120309vOvdZOdlFdvvO167887_sv1/pic/2012_03_09-030-20120309vOvdZOdlFdvvO167887.png

รูปโครงการของม.เกษตร 

โดยใช้เทคโนโลยีการ วางท่อรวมรวบก๊าซชีวภาพแบบแนวนอน (Horizontal Collector) 

4.โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม จ. ชลบุรี

http://www.prachachat.net/online/2011/12/13229711351322971387l.jpg

รูปโครงการ จ.ชลบุรี

อบจ.ชลบุรี เป็นผู้ดำเนินการโครงการ โดยใช้เทคโนโลยี ระบบผสมผสาน

5.โครงการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน จ. เชียงใหม่ 

 

http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/920/20920/images/garbage.jpg

รูปโครงการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน จ. เชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทเซปโก จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโครงการ โดยใช้ เทคโนโลยีระบบ RCR–STAG , Steam Treatment and Gasification

6. โครงการกำจัดขยะเกาะช้าง จ.ตราด ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) 

http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/423/49423/images/greentravel/OPT10.JPG

รูปโครงการกำจัดขยะเกาะช้าง จ.ตราด 

โครงการนี้ศึกษาการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่เกาะช้าง อันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการโรงแรม และนำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยว ที่เป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศ 

7.โครงการผลิตไฟฟ้าหลุมฝังกลบราชาเทวะ

http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/920/20920/images/waste.jpg

รูปโรงไฟฟ้าราชาเทวะ

ในขั้นตอนของการหมักขยะเป็นแก๊สมีเทนที่มีกลิ่นเหม็นแต่ในกระบวนการผลิตจะมีขั้นตอนการทำลายกลิ่น เพื่อลดมลภาวะจากการผลิตไฟฟ้า จึงเป็นโรงไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และถูกสุขอนามัย

8.โครงการที่ดำเนินการโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

http://www.dede.go.th/dede/images/stories/junk01.gif

 

รูปโครงการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แบ่งออกเป็น 3  โครงการ

- โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะชุมชน ต้นแบบระบบผลิตพลังงานสำหรับเทศบาล หรือ อบต. ที่มีขยะน้อยกว่า 5 ตัน/วัน

- โครงการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการนำขยะมาผลิตพลังงาน

- โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการพลังงานขยะในสถานศึกษา

 

ข้อดี  ข้อเสียของพลังงานขยะ 

ข้อดี 

1. ช่วยลดปริมาณขยะภายในประเทศ

2. เป็นการเพิ่มมูลค่าขยะและได้ประโยชน์จากการแปรรูป

3. สร้างพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆได้ โดยไม่ต้องพึ่งพลังงานจากต่างประเทศ

4. แก้ปัญหากลิ่นเหม็น สัตว์พาหะนำโรคที่เกิดจากการกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ

5. การหมุนเวียนขยะมูลฝอย อินทรีย์กลับมาใช้ใหม่

6. ผลิตรูปแบบพลังงานได้หลากหลาย

7. ช่วยภาวะลดโลกร้อนและก๊าซเรือนกระจก

8. ลดต้อนทุนการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆ

 

ข้อเสีย 

1. อุปกรณ์ในการผลิตพลังงานขยะมีต้นทุนสูง

2. พื้นที่ในการผลิตต้องสามารถรองรับปริมาณขยะที่มีจำนวนมาก

3. การผลิตพลังงานจากขยะมีความล่าช้า 

4. ขั้นตอนการผลิตมีความยุ่งยาก

 

 

  

edit @ 9 Mar 2012 22:32:54 by G.3

edit @ 9 Mar 2012 22:37:51 by G.3

edit @ 9 Mar 2012 22:56:17 by G.3

edit @ 9 Mar 2012 22:58:40 by G.3

edit @ 11 Mar 2012 23:54:20 by G.3

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

ขอบคุณคร้าบบ กำลังจะไปทำรายงานพอดีเลยbig smile

#1 By ณัฐชัย (124.121.136.203) on 2012-03-11 22:49

ขอบคุณค้าบบบบ big smile

#2 By nnn (125.25.133.18) on 2012-03-11 23:19

ดีใจจังไม่ต้องหาเรย ขอบคุณมากคัฟ confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile

#3 By ปริญ (101.51.144.41) on 2012-03-12 01:05

กำลังหาเลย ขอบคุณมากๆค้า

#4 By Ph (125.27.233.66) on 2012-03-15 22:21

gpVO5O <a href="http://uiyufjagnpok.com/">uiyufjagnpok</a>, njwmykcnbwvd, [link=http://bvsenyrdbvhb.com/]bvsenyrdbvhb[/link], http://xqlhpnoybcmn.com/

#5 By lxhpbi (103.7.57.18|188.92.77.12) on 2012-06-29 13:42

Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thanks for lunch!

#6 By seo tutorial (103.7.57.18|118.125.193.70) on 2012-09-17 16:47

What i do not realize is in reality how you're no longer actually a lot more neatly-favored than you may be now. You're so intelligent. You already know thus significantly in the case of this topic, made me personally imagine it from numerous various angles. Its like women and men aren't interested until its one thing to accomplish with Girl gaga! Your personal stuffs nice. At all times maintain it up!
black hat seo

#7 By black hat seo (103.7.57.18|119.5.37.24) on 2012-10-06 11:24

HOW DARE YOU DELETE MY COMMENT. Great censorship you could have here

#8 By outlet (103.7.57.18|111.120.112.12) on 2012-12-12 23:24

Hello can I quote some of the information here in this blog if I reference you with a link back to your site?

#9 By outlet (103.7.57.18|87.98.130.184, 220.248.169.98) on 2012-12-19 10:23

Ilove trannies and I beg you to post some far more please!

#10 By brand (103.7.57.18|113.122.250.247) on 2012-12-23 16:30

Great 1, with thanks for the tip

#11 By brand (103.7.57.18|119.52.209.126) on 2012-12-23 16:32

Fantastic post. If anyone wants more information about cutting your weight and the truth about building abs feel free to visit my site. Thanks and great site once again.

#12 By brand (103.7.57.18|123.13.67.196) on 2012-12-23 16:34

Came clueless, left worried. Thanks for the post. - Few things are harder to put up with than a good example. - Mark Twain 1835 - 1910

#13 By brand (103.7.57.18|123.189.191.168) on 2012-12-23 16:44

I boocmack your site

#14 By brand (103.7.57.18|111.122.230.231) on 2012-12-23 18:01

Hi i think your blog is good! I found it on Yahoo, i will come back again.

#15 By brand (103.7.57.18|113.240.66.98) on 2012-12-24 20:07

great blog! keep up the great work!

#16 By brand (103.7.57.18|110.154.4.149) on 2012-12-24 20:08

redmoongraphicnovel.com is great! I loved reading it. Thank you for all your work.

#17 By brand (103.7.57.18|182.244.175.153) on 2012-12-26 02:37

Interesting read.. Ohrid Would like to read more of this.. Awesome blog btw! Subscribed.. also u can check out Reisadvies and Template Monster Rapidshare

#18 By brand (103.7.57.18|222.139.249.1) on 2012-12-26 20:31

I can see you happen to be an expert at your field! I am launching a internet site soon, and your details will probably be very fascinating for me.. Thanks for all your support and wishing you all the success.

#19 By brand (103.7.57.18|110.255.45.193) on 2012-12-26 20:31

My daughter gave me the link to this site and she is totally right keep up all the terrific work

#20 By brand (103.7.57.18|175.0.12.78) on 2012-12-27 15:43

ѧ ק

#21 By brand (103.7.57.18|1.197.167.92) on 2012-12-27 15:43

Perfect article to have read on my break!Stretch Mark Removal

#22 By google (103.7.57.18|119.189.238.191) on 2012-12-29 01:31

Your Blog theme is kind of bland in my opinion, I love your posts but maybe you should update it sometime soon, dont take it wrongly!

#23 By youtube (103.7.57.18|101.66.132.45) on 2012-12-29 01:31

Resimli yemek, yemek, kolay yemek, pratik yemek tarifleri, yemek tarifleri, yemek tarifi, kolay, tarif, pratik, resimli, video, yemek sitesi.

#24 By ebay (103.7.57.18|124.161.151.8) on 2013-01-02 13:20

I'd have to be of the same mind with you on this. Which is not something I usually do! I love reading a post that will make people think. Also, thanks for allowing me to comment!

#25 By google (103.7.57.18|119.52.80.146) on 2013-01-02 13:20

Hi. I wanted to thank you for the awesome data you have posted on your website. I will surely appear back to check out once again and have subscribed for your RSS feed. Have a excellent day.

#26 By yahoo (103.7.57.18|111.73.129.64) on 2013-01-02 13:21

The weblink you delivered definitely will not seem to work, does anybody at all have a mirror or backup website link source?

#27 By windows 7 key (103.7.57.18|180.143.183.176) on 2013-02-07 14:47

Cheers for dropping that link but unluckily it seems to be down? Anybody have a mirror?

#28 By windows 7 key (103.7.57.18|60.6.237.52, 124.6.239.8) on 2013-02-07 14:47

Such interesting stuff and reporting! Keep up the good work guys

#29 By Windows 7 Activation Key (103.7.57.18|118.73.221.172) on 2013-02-07 14:48

Give please. All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident. Help me! I find sites on the topic: Paroxetine citalopram the same. I found only this - what does paroxetine look like. Playing to his anxiety understanding, he has over 300 antidepressant-like mothers, paroxetine. This is a deal of studies by importance citalopram, paroxetine. With love :o, Mac from Rwanda.

#30 By Windows 7 Activation Key (103.7.57.18|101.64.217.72) on 2013-02-08 18:29

I agree with a lot of what you're saying here but it could do with more detail. - Thats whats cool about working with computers. They dont argue, they remember everything and they dont drink all your beer. Attributed to Paul Lear

#31 By windows 8 key (103.7.57.18|49.81.175.243) on 2013-02-08 18:29

You made some good points there. I did a search on the subject and found most persons will agree with your blog.

#32 By Ray Ban Wayfare (103.7.57.18|94.23.37.186) on 2013-03-06 20:57

Good ?I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task.

#33 By washington nationals spring training games (103.7.57.18|192.74.231.129) on 2013-03-19 00:50

Lquipe devra probablement sorte quil y ait une couverture suffisante dans le cas o lun des joueurs de lquipe finissent par tre appel pour lquipe nationale U-23 des ?tats-Unis des hommes pour lun des matchs de qualification olympique. qui a jou pour la premire fois depuis Avril 22. parce que nous ne les jouer une fois et de jouer lextrieur et tre capable de prendre les trois points est important. o ils vont accueillir le Los Angeles Galaxy mai pieds collecteur mercurial pas cher taille 36 de, mais je suis satisfait de notre effort et notre c?ur que nous avons affich et que nous avons montr. Jacob Peterson a ouvert me maillot de maillot foot enfant 6 ans. puis a obtenu une mention daide de Oduro sur le but gagnant la 58e minute? pour le milieu maillot om 2013 third terrain Dane Richards et dargent allocation. Sbastien est lun des acteurs de premier attaquant i maillot de foot pas cher with flocage.

#34 By maillot de foot pas cher 2013 (103.7.57.18|113.119.53.2) on 2013-03-20 22:53

dont le contrat doption a t abandonne par San Jos, doigts d de Pickens dans le haut du filet pour son premier but de la saison. e rellement contr?l le ballon maillot de foot barca, a dclar Johnson propos de son troisime but de la saison, Mais cela signifie certainement plus de temps jouer pour dautres personnes! Aprs avoir vu New York - moins six habitus - perdre 2-0 la Nouvelle-Angleterre dimanche dernier, rester sans All-Star acheter maillot santos neymar Pierce ischio-jambiers, Son contrat actuel arrive maillot om 2012 en Juin 2013. une pliade de stars de lquipe nationale des ?tats-Unis ont t lis avec les Giallorossi.

#35 By maillot de foot (103.7.57.18|113.119.53.2) on 2013-03-20 22:53

Good write-up, I am normal visitor of one's website, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

#36 By halloween costume astronaut helmet (103.7.57.18|192.74.231.129) on 2013-03-21 17:03

Other countries censor content and not just rogue regimes such as the Iranian mullocracy. Poor people! http://www.baidu.com

#37 By baidu censor (103.7.57.18|74.63.192.10) on 2013-04-05 07:25

hello there and thank you for your information ?I definitely picked up something new from right here. I did however expertise several technical issues using this web site, since I experienced to reload the site lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I'm complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective exciting content. Ensure that you update this again very soon..

#38 By guild wars 2 gold (103.7.57.18|119.54.227.181) on 2013-04-08 09:45

Current blog, fresh information, I read it from time to time!!…

#39 By chanel pas cher (103.7.57.18|202.105.60.167) on 2013-04-09 04:46

I appreciate you sharing this article post.Really looking forward to read more. Awesome.

#40 By maillot foot 2013 (103.7.57.18|202.105.89.183) on 2013-04-21 07:56

WudKVudY
WudKVudY http://www.4y80jZ9pA767zyUAJL39Io.com/
<a href="http://www.4y80jZ9pA767zyUAJL39Io.com/" title="WudKVudY">WudKVudY</a>

#41 By WudKVudY (103.7.57.18|110.246.146.43) on 2013-04-21 08:09

พลังงานขยะ | G.3

#42 By miu miu (::|183.216.169.37) on 2013-04-21 09:16

พลังงานขยะ | G.3

#43 By mulberry bags (103.7.57.18|59.33.60.38) on 2013-04-21 10:17

พลังงานขยะ | G.3

#44 By wow gold (103.7.57.18|113.122.159.199) on 2013-04-21 14:51

พลังงานขยะ | G.3

#45 By celine bags (103.7.57.18|117.207.86.150) on 2013-04-21 17:29

พลังงานขยะ | G.3

#46 By burberry bags (103.7.57.18|114.247.111.41) on 2013-04-21 18:21

พลังงานขยะ | G.3

#47 By seo tools (103.7.57.18|119.164.154.184) on 2013-04-21 18:21

พลังงานขยะ | G.3

#48 By hermes bags (103.7.57.18|187.35.142.66) on 2013-04-21 20:07

พลังงานขยะ | G.3

#49 By sac louis vuitton (103.7.57.18|182.245.103.225) on 2013-04-24 16:56

พลังงานขยะ | G.3

#50 By mulberry bags (103.7.57.18|123.238.122.171) on 2013-04-30 17:50