บรรณานุกรมพลังงานลม

posted on 16 Mar 2012 12:05 by gthreemfivesix

 

บรรณานุกรมพลังงานลม

“พลังงานลม” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : http://www.tungsong.com/Environment/ Garbage  _n/garbage_01.html  [24/12/2554]

“พลังงานลม” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :  http://naychang.myreadyweb.com/ arti cle/topic-2692.html [24/12/2554]

“พลังงานลม” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :  http://www.thailandindustry.com/guru/ view.php?id=9571&section=9&rcount=Y [24/12/2554]

“พลังงานลม” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : http://www.vcharkarn.com/varticle/42732

 [24/12/2554]

 “พลังงานลม” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :  http://theenergy.biz/forum/index.php?topic=380.0

 [24/12/2554]

 “พลังงานลม” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : http://www.school.net.th/library/create-web/10000 /technology/10000-183.html [24/12/2554]

“พลังงาลม” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : http://palermos.exteen.com/20090705/entry

 [24/12/2554]

“พลังงานลม” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : http://www.thaigoodview.com/library/ contest2552   

/type1/science03/11/Electricity-web/html/content-html/source-html/waste.html

 [24/12/2554]

 “พลังงานลม” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : http://www2.mtec.or.th/eventnstda/Template/ index .aspx?contentid=933&eventid=S11083 [24/12/2554]

“พลังงานลม” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : http://www.dede.go.th/dede/index.php? Option =com_content&view=article&id=104:2010-05-06-05-59-00&catid=55&Itemid=68

[24/12/2554]